Služby

 
kataster nehnuteľností:
 
* geometrický plán na zameranie stavieb
* geometrický plán na majetkoprávne usporiadanie
* geometrický plán na rozdelenie pozemkov
* geometrický plán na zameranie ku kolaudácii
* geometrický plán na vyznačenie vecného bremena
* identifikácia pozemkov

mapovanie:
 
* účelové mapy všetkých mierok
* predprojektové polohové a výškové zameranie
* porealizačné zameranie
* zameranie do digitálnej mapy
* pozemkové úpravy

inžinierska geodézia:
 
* geodetické práce pre investora stavby
* geodetické práce pre dodávateľa stavby
* tvorba vytyčovacej siete
* priestorové vytýčenie stavieb
* výpočet kubatúr
* podzemné a nadzemné vedenia
* meranie posunov stavebných objektov
* zameranie a vyhotovenie dokumentácie skutočného stavebných objektov

Všetky práce sa dajú rozširovať alebo kombinovať poprípade doplňovať na základe potrieb a požiadaviek investora.

 
Ceny
 
Ceny geodetických služieb určuje rozsah, obtiažnosť a presnosť prác.
Cena bude dohodnutá individuálne s objednávateľom.
Prehľad cien geodetických prác – viď cenník vydávaný komorou geodetov a kartografov.